Ngày 15 tháng 04 năm 2011

Đề án xây dựng xã hội học tập tại xã Giàng Chu Phìn

ĐỀ ÁN
Xây dựng xã hội học tập
tại xã Giàng Chu Phìn

I- Tính cấp thiết và những căn cứ xây dựng Đề án

1. Tính cấp thiết xây dựng Đề án

Quán triệt Tư tưởng Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm- trồng cây, vì lợi ích trăm năm- trồng người, phải “Thực hành giáo dục toàn dân”, “Ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành” để “Đưa dân tộc ta trở thành một dân tộc thông thái”, “Sánh vai cùng các cường quốc năm châu”.
Đặc biệt, ngày 18/5/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành quyết định số 112/2005/QĐ/-TTg phê duyệt Đề án “ Xây dựng xã hội học tập ở giai đoạn 2005-2010”. Quyết định đã nêu rõ: “ Xây dựng cả nước trở thành một xã hội học tập với những tiêu chí cơ bản là tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi để mọi người ở mọi lứa tuổi, mọi trình độ được học tập thường xuyên, học liên tục, học suốt đời ở mọi nơi, mọi lúc, mọi cấp, mọi trình độ...”
Sau hơn mười năm đổi mới, giáo dục Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, quy mô giáo dục mở rộng, các hình thức giáo dục được đa dạng hoá, cơ sở vật chất được nâng cấp, chất lượng giáo dục có những chuyển biến bước đầu, trình độ dân trí được nâng cao...Tuy nhiên, trình độ văn hoá của nhân dân các dân tộc vùng cao chưa được đáp ứng, việc sửa dụng thành thạo tiếng phổ thông và đọc viết còn rất nhiều hạn chế.
Theo thống kê toàn xã có đến gần 100% trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 chưa biết tiếng phổ thông, còn gần 90% học sinh trong độ tuổi 6->14 tuổi chưa thạo tiếng phổ thông (học sinh có thể đọc được, viết được nhưng không hiểu được nội dung bài đọc, bài viết đó). Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến việc nhận thức của học sinh trong quá trình học tập. Rõ ràng là chỉ riêng hệ thống giáo dục trong các nhà trường chính quy chắc chắn không đủ sức giải quyết vấn đề này.
Trong những năm gần đây, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ xã, UBND xã, sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương Đảng, Chính phủ, các Bộ, Ngành và các tổ chức quốc tế; Nền kinh tế, xã hội của xã Giàng Chu Phìn đã có bước phát triển đáng kể, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện, số hộ đói nghèo ngày càng giảm.
Sự nghiệp Giáo dục-Đào tạo xã Giàng Chu Phìn cũng đạt được những thành tích đáng phấn khởi. Từ năm 1999 đến nay, Mèo Vạc luôn giữ được tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi trên 95%, phổ cập giáo dục tiểu học, THCS được giữ vững. Tuy nhiên, để có thể xoá bỏ nguy cơ tái mù chữ trở lại, nâng cao dân trí, đồng thời giúp người dân có thể tiếp thu khoa học kỹ thuật, áp dụng vào sản xuất thì rất cần thiết phải tạo ra môi trường để mọi người, mọi tầng lớp nhân dân có cơ hội học tập văn hoá, khoa học kỹ thuật, các kiến thức sản xuất, kiến thức về cuộc sống...Hay nói cách khác cộng đồng dân cư các dân tộc trong xã rất cần được thường xuyên học tập, có nơi học và tự học để nâng cao hiểu biết phục vụ thiết thực cho cuộc sống.
Nếu không có những biện pháp tích cực nhanh chóng xây dựng xã Giàng Chu Phìn thành một xã hội học tập, Giàng Chu Phìn sẽ có nguy cơ tụt hậu xa trên lĩnh vực giáo dục đào tạo, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế, xã hội. Chính vì vậy, việc triển khai đề án: Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2009-2010 là rất cần thiết.

2. Căn cứ để xây dựng Đề án
1. Chỉ thị số 50/ CT-TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Khuyến học; Chỉ thị số 18- CT/TU của Ban Thường vụ Huyện ủy về thành lập Hội Khuyến học các cấp trong huyện;
2. Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị và Công văn số 1295- CV/TU của tỉnh ủy Hà Giang về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”;
3. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng cộng sản Việt Nam;
2. Quyết định số 112/2005/QĐ-TTg ngày 18/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “ Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005-2010”;
3. Công văn số 7318/BGD&ĐT- GDTX ngày 18/8/2005 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn lập kế hoạch triển khai thực hiện quyết định số 112/2005/QĐ-TTg ngày 18/5/2005 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005-2010”;

II. Mục tiêu - Nhiệm vụ của Đề án:
1- Mục tiêu của Đề án:
Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2009-2010” xã Giàng Chu Phìn xây dựng cả xã trở thành một XHHT với những tiêu chí cơ bản là tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi để mọi người ở mọi lứa tuổi, mọi trình độ được học tập thường xuyên, học liên tục, học suốt đời, ở mọi nơi, mọi lúc, mọi cấp, mọi trình độ. Với mục tiêu cần đạt được đến năm 2010 là:
1.1- Nâng cao kết quả xoá mù chữ, phấn đấu tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi từ 15 tuổi trở lên đạt 98%, trong đó, số người có độ tuổi từ 15 đến 25 đạt 99%; Đặc biệt, không để tình trạng tái mù chữ trong các dân tộc ít người. Củng cố và giữ vững thành quả phổ cập giáo dục tiểu học, chống mù chữ đã đạt được.
1.2- Phấn đấu 10% người trong độ tuổi lao động không có điều kiện học Cao đẳng, Đại học được đào tạo nghề;
1.3- Phấn đấu đạt tỷ lệ trên 90% số cán bộ cấp xã được học tập bồi dưỡng văn hoá, chuyên môn nghiệp vụ, chính trị từ trung cấp trở lên, được cập nhật kiến thức về quản lý, pháp luật, kinh tế và xã hội thường xuyên nhằm giúp nâng cao khả năng công tác;
1.4- Đạt tỷ lệ 100% số cán bộ, công chức, viên chức được học lớp tin học văn phòng...
1.5- Đạt tỷ lệ 75% số người lao động trong lĩnh vực nông nghiệp...được tiếp cận và thụ hưởng các chương trình bồi dưỡng nâng cao hiểu biết về: pháp luật, thời sự, chính trị, kỹ thuật, khả năng lao động, sản xuất và nâng cao chất lượng cuộc sống.

2- Những nhiệm vụ trọng tâm:
2.1. Kêu gọi toàn thể nhân dân trong xã phát động phong trào học tiếng phổ thông, học chữ.
Toàn thể nhân dân các dân tộc trong xã giấy lên phong trào học tiếng phổ thông, học chữ. Người biết tiếng, biết chữ dạy người chưa biết tiếng, biết chữ bằng các hình thức:
- Trong gia đình, trong dòng họ học tập lẫn nhau.
- Tại các xóm chọn cử người biết tiếng, biết chữ để dạy người chưa biết tiếng, biết chữ.
- Tự học hỏi lẫn nhau trong cộng đồng dân cư.
- Giáo viên tại các xóm hướng dẫn và dạy học cho người dân có nhu cầu đến học.

2.2. Đa dạng hoá các hình thức học tập với thời gian học tập linh hoạt nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn được học tập.
a) Thực hiện phương châm đưa lớp học về gần với người học. Duy trì các hình thức học tập trung, dài hạn, tập trung định kỳ, vừa làm vừa học, tự học có hướng dẫn.
b) Đẩy mạnh áp dụng phương thức giáo dục từ xa để thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên; tăng nhanh khả năng đáp ứng cơ hội học tập theo phương thức giáo dục từ xa đối với các vùng có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. Tăng cường sử dụng các phương tiện thông tin và truyền thông hiện đại, phương tiện nghe nhìn; tận dụng tối đa các phương tiện truyền thanh, truyền hình trung ương, địa phương phục vụ cho việc dạy và học theo phương thức giáo dục từ xa.

2.3. Xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, cộng tác viên trong các cơ sở giáo dục thường xuyên, các trung tâm học tập cộng đồng:
a) Tuyển chọn những cộng tác viên tại các xóm là những người biết thông thạo tiếng phổ thông, biết chữ để làm công tác hướng dẫn dạy tiếng phổ thông cho những người chưa biết tiếng phổ thông.
b) Phối hợp với các đoàn thể, các tổ chức xã hội làm tốt công tác tuyên truyền, vận đông mọi người tích cực tham gia xây dựng Giàng Chu Phìn thành một XHHT.
c) Đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài. Nhân rộng và phát huy tính hiệu quả của các mô hình “ Gia đình hiếu học”, “Dòng họ khuyến học”, “làng bản văn hoá”, “Xã khuyến học” với những nội dung, tiêu chí được xác định cụ thể, thiết thực. Phấn đấu 100% số thôn bản, trường học đều có Chi Hội Khuyến học.

III. Những giải pháp - Tổ chức thực hiện
1. Những giải pháp:
a) Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền xã đối với các xóm bản. Phân công trách nhiệm rõ ràng; có cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chính quyền, cần phát huy vai trò quan trọng của Hội Khuyến học xã trong việc tổ chức các hoạt động nhằm đẩy mạnh phong trào “Cả xã trở thành một xã hội học tập”.
b) Tổ chức tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên về mục đích, ý nghĩa, nội dung của phong trào để mọi người dân nhận thức rõ, đồng tình, ủng hộ và có trách nhiệm tích cực tham gia phong trào học tập. Sử dụng nhiều phương tiện thông tin và bằng nhiều hình thức tổ chức, biện pháp tuyên truyền nhằm đẩy mạnh và duy trì phong trào học tập thường xuyên, học tập suốt đời.
- Sáng thứ hai hàng tuần chủ tịch UBND xã hoặc bí thư đảng uỷ xã tuyên truyền cho học sinh trong tiết chào cờ của nhà trường.
c) Giáo viên tích cực dạy tiếng phổ thông cho học sinh, đảm bảo cho học sinh hiểu được bài, trả lời được nội dung câu hỏi bằng tiếng phổ thông.
d) Tăng cường công tác thanh, kiểm tra, đánh giá kiểm định chất lượng; thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng thường xuyên theo định kỳ đối với xóm, gia đình, cá nhân đạt thành tích tốt.
- Trong tháng /20 giáo viên kết hợp với trưởng xóm điều tra trình độ học viên năm trong độ tuổi 15->25 tuổi chưa biết tiếng phổ thông, tái mù chữ.
- Triển khai thực hiện từ ngày 01/ /20 .
- Tổ chức tổ kiểm tra số người dân đi chợ phiên chủ nhật từ phiên chủ nhật / /20 kiểm tra trình độ giao tiếp bằng tiếng phổ thông. Nếu ai trong độ tuổi từ 6t->35 tuổi không biết tiếng phổ thông sẽ không cho ra chợ (phiên đầu tiên nhắc nhỡ cho đi; từ phiên thứ 2 sẽ cương quyết không cho ra chợ).
- Bắt đầu phiên chợ huyện đầu tiên của năm 2012 sẽ kiểm tra tiếng phổ thông và đọc viết của từng người khi ra chợ huyện.
- Hàng năm tổ chức thi nói tiếng phổ thông; hát bằng tiếng phổ thông; kiểm tra đọc viết (những người đạt tiêu chí biết đọc, viết, nói tiếng phổ thông được tặng thưởng 500.000VNĐ; người dạy được thưởng 200.000VNĐ/học viên).
PHẦN KINH PHÍ CẦN HỖ TRỢ
- Tổ chức tuyên truyền hướng dẫn người dân tự học tập tại 12 xóm (người dân tự học hỏi lẫn nhau; người biết chữ, biết tiếng dạy người chưa biết chữ, biết tiếng). Cuối năm tổ chức kiểm tra đánh giá:
+ Người biết chữ, biết tiếng được tặng thưởng 500.000đ/người; người dạy được thưởng 200.000VNĐ/người. (tuỳ vào từng năm có thể nâng mức thưởng). Tổng kinh phí khen thưởng mỗi năm khoảng 100 người x 700.000VNĐ = 70.000.000VNĐ.

IV. Kết luận:
Đây là đề án xây dựng xã Giàng Chu Phìn thành một xã hội học tập, đề án mang tính chất cổ vũ, khuyến khích, động viên người dân tham gia học tập nhằm tạo cho người dân làm quen với việc giao tiếp bằng tiếng phổ thông, nhất là học sinh đang đi học, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy trong nhà trường (học sinh học bài phải hiểu được nội dung bài học).
Phấn đấu đến năm 2010 có 100% số người năm trong độ tuổi từ 5 tuổi đến 35 tuổi biết tiếng phổ thông và đạt 90 % trở lên học viên từ 15->25 biết chữ vững chắc (không tái mù)./.
Nơi nhận NGƯỜI VIẾT
- TTr. Huyện uỷ,
- TTr.UBND huyện,
- Phòng GD-ĐT huyện, (báo cáo)
- TT.Đảng ủy xã GCP,
- TT.UBND xã GCP,
- BGH nhà trường
- CB-GV nhà trường (t/hiện)
- Lưu.
Cao Duy Chương

Không có nhận xét nào:

Bói tình duyên

Đọc truyện cười

Code: